GDPR

Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat 2018.

I. BEVEZETÉS

Ezen adatkezelési szabályzat a Ocean Sailing SE (közhasznú egyesület)
oceansailing.meder.hu, oceansailing.blog.hu, weboldalain és a https://www.facebook.com/oceansailingse, https://www.facebook.com/vitorlastanfolyamok Facebook oldalain és https://www.facebook.com/groups/tengerivitorlazas Facebook csoportunk regisztráló felhasználók,valamint
–  az egyesületi tagok, tisztségviselők,
–  az Ocean Sailing SE által szervezett vitorlás programokon résztvevő személyek
önkéntes, tájékozott és határozott hozzájárulásával megadott, illetve a személyükhöz kapcsolódó adatok tárolására és kezelésére vonatkozik.
Az adatok kezelését, feldolgozását, tárolását az Ocean Sailing SE (Levélcím és székhely:  11118, Budapest, Regős u. 4. / Adószám:18518296-1-43 /    Nyilvántartási szám: 15.310) a továbbiakban adatkezelő végzi.

1.) Vonatkozó jogszabályok

Az adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy ez irányú tevékenységét a mindenkor hatályos jogszabályok szerint végzi. Ezek a jelen dokumentum kiadásakor az alábbiak:

 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.)  – aktualizálva a net.jogtar.hu oldalán
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról
 • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (a továbbiakban: elektronikus kereskedelmi törvény).
 • 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (a továbbiakban: gazdasági reklámtörvény).

2.) Fogalmak

2011. évi CXII. (Infotv.) 3. § alapján

 1. érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;
 2. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
 3. különleges adat:– a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat;– az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat;
 4. bűnügyi személyes adat: a büntetőeljárás során vagy azt megelőzően a bűncselekménnyel vagy a büntetőeljárással összefüggésben, a büntetőeljárás lefolytatására, illetve a bűncselekmények felderítésére jogosult szerveknél, továbbá a büntetés-végrehajtás szervezeténél keletkezett, az érintettel kapcsolatba hozható, valamint a büntetett előéletre vonatkozó személyes adat;
 5. közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat;
 6. közérdekből nyilvános adat: a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből elrendeli;
 7. hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;
 8. tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
 9. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
 10. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
 11. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
 12. nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
 13. adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
 14. adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;
 15. adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;
 16. adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
 17. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;
 18. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi;
 19. adatfelelős: az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően közzéteendő közérdekű adatot előállította, illetve amelynek a működése során ez az adat keletkezett;
 20. adatközlő: az a közfeladatot ellátó szerv, amely – ha az adatfelelős nem maga teszi közzé az adatot – az adatfelelős által hozzá eljuttatott adatait honlapon közzéteszi;
 21. adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;
 22. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;
 23. EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez;
 24. harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam.

II.  Adatkezelési alapelvek

Személyes adat akkor kezelhető (Infotv. 5. § (1)), ha

 • ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
 • azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete elrendeli.

Cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy nyilatkozatához a törvényes képviselőjének hozzájárulása szükséges (Infotv. 6. § (3))., kivéve azon szolgáltatás részeket, ahol a nyilatkozat a mindennapi életben tömegesen előforduló regisztrációt céloz, és különösebb megfontolást nem igényel.
Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak. (Infotv. 4. § (1)).
Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig (Infotv. 4. § (2)).
Személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető. Az adatok harmadik személy részére nem adhatók ki. Az Adatkezelő a birtokában levő személyes adatokat tovább nem dolgozza fel, ezért adatfeldolgozásra megbízást nem ad.
Az érintettet (Infotv. 20. § (2)). – egyértelműen, közérthetően és részletesen – tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.
A kezelt személyes adatoknak meg kell felelniük az alábbi követelményeknek:

 • felvételük és kezelésük tisztességes és törvényes;
 • pontosak, teljesek és ha szükséges időszerűek;
 • tárolásuk módja alkalmas arra, hogy az érintettet csak a tárolás céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

Korlátozás nélkül használható, általános és egységes személyazonosító jel alkalmazása tilos.
A személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.
Személyes adat (beleértve a különleges adatot is) az országból – az adathordozótól vagy az adatátvitel módjától függetlenül – harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére akkor továbbítható, ha ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult, vagy azt törvény lehetővé teszi, és a harmadik országban az átadott adatok kezelése, illetőleg feldolgozása során biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme. Az EGT-államokba irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha Magyarország területén belüli adattovábbításra kerülne sor (Infotv. 8. §).

III. Az Ocean Sailing SE adatkezelése

1.) Az adatkezelési szabályzat célja

Az Egyesület tagjainak (beleértve a tisztségviselők, rendes-, tiszteletbeli- és pártoló tagok is), az egyesület vitorlástúráinak résztvevőinek, valamint a weboldalon regisztrálóknak – továbbiakban: Érintettek – önkéntes, tájékozott és határozott hozzájárulása alapján
–  az egyesületi tagok esetében:

 • a tagok azonosíthatósága személyes adataikkal (az adatok nyilvántartása, kezelése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala)
 • a tagok tevékenységének nyilvántartása
 • hírlevelek küldése a tagok elektronikus és/ vagy postai címére
 • a folyamatos kapcsolat és tájékoztatás feltételeinek biztosítása
 • a túravezetők, jelzésfestők nyilvántartása
 • a versenyző tagok eredményeinek, és túravitorlázó tagjaink komolyabb offshore / óceáni túráinak nyilvántartása

–  az egyesület vitorlástúráinak résztvevői esetében:

 • a versenyen indulók
 • statisztikai adatok készítése a programokról
 • elismerések, díjak nyilvántartása
 • verseny-eredmények közzététele

–  az egyesület weboldalain regisztráló felhasználók esetében:

 • a regisztrálók azonosítása, nyilvántartása
 • statisztikai adatok készítése
 • az oldal szolgáltatásai biztosításának lehetővé tétele

2.) Az adatkezelés tartalma, hatálya

I.) Az adatkezelés:

–  az egyesületi tagok esetében a tagnyilvántartás,
– az egyesület vitorlástúráin résztvevőknek (ebben az esetben crew list), valamint a versenyeken való részvételhez szükséges személyes adatok és elért eredményeik rögzítése,

– weboldalon regisztrálók esetén az oldal használatához szükséges személyes adatok nyilvántartása.

–  az egyesület által kötött szerződésekkel, számlázással kapcsolatos személyes adatok

II.) A kezelt adatok köre:
–  az egyesületi tagok esetében:

 • név, születési név
 • anyja lánykori neve
 • születési hely és idő
 • lakcím, értesítési cím, telefonszám és e-mail cím
 • képesítések
 • versenyző esetében versenyengedély és verseny eredmények

–  az egyesületi vitorlástúrák résztvevőinek esetében:

 • név
 • születés éve
 • lakcím
 • telefonszám, e-mail cím

–  a weboldalon regisztráló felhasználók esetén:

 • név (nem módosítható)
 • becenév
 • születés éve
 • lakcím
 • telefonszám, e-mail cím, jelszó
 • a felhasználó profilja, és a weboldalához kapcsolódó beállítások

–  tájékoztatás a Fórum-hozzászólásokra vonatkozóan
A regisztrált felhasználók Fórumban leírt véleménye személyes adat, a hozzászóló felhatalmazást ad arra, hogy az általa közzétett személyes adatait mások kezeljék (rögzítsék, használják, újra nyilvánosságra hozzák stb.). A hozzászólásokban közöltek alapján mások a hozzászóló személyét érintő – nem feltétlenül valós –, esetleg politikai véleményét tükröző, világnézetére, származására vonatkozó következtetéseket vonhatnak le. A hozzászóló által a közzétett adatai további kezelésének jogalapja az Infotv. 6.§ (7) bekezdésében meghatározott vélelem, amely szerint az érintett hozzájárulását megadottnak kell tekinteni a közszereplése során általa közölt vagy a nyilvánosságra hozatal céljából általa átadott adatok tekintetében.

3.) Az adatkezelés időtartama
–  Az egyesületi tagok esetében a tagsági viszony kezdetétől a tagsági viszony megszűnéséig. A tagsági viszony megszűnésének módjairól az Egyesület Alapszabálya rendelkezik.
–  Az egyesületi vitorlástúrákon résztvevők, illetve a weboldalon regisztrálók, és felhasználók esetén az Egyesület saját honlapján statisztikai adatként megőrzi a személyes adatokat az Egyesület működésének végéig.

4.) A személyes adatok törlése, változás bejelentése

I.) A személyes adatok törlése:

–  az egyesületi tagok tagságuk megszűnéséig nem kérhetik adataik törlését. A tagság megszűnésekor az Egyesület írásban köteles közölni az adott személlyel, hogy adatait a tagnyilvántartásból törölte,

–  az egyesületi vitorlástúrákon résztvevők, illetve a weboldalon regisztrálók, és felhasználók adatainak törlési igényét írásban kérhetik, melynek teljesítéséről az Egyesület 30 napon belül köteles írásban tájékoztatni az érintettet,
– a weboldalon regisztráló rendező nyilvánosságra hozott (közszereplése során megadott) személyes adatait az adatkezelő nem törli a szervezői profiljában, ezek továbbra is elérhetők lesznek korlátlan ideig felhasználó nélküli rendező formájában,

II.) A személyi adatokban bekövetkezett változás bejelentése: csak az egyesület tagjai számára kötelezőek a változás bekövetkeztét követő 5 munkanapon belül.

5.) Az adatkezelési szabályzat módosításának lehetősége
Az Egyesület fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési szabályzatot az Érintettek előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Amennyiben az Érintett 15 napon belül, írásban nem jelzi a módosítással kapcsolatos kifogását, akkor részéről elfogadottnak tekinthető a szabályzat módosítása.

6.) Google Analytics alkalmazása
Az Egyesület honlapja a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. („Google”) webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat”, szövegfájlokat használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így elősegítik a felhasználó által látogatott weblap használatának elemzését.
A felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. Az IP-anonimizálás weboldali aktiválásával a Google a felhasználó IP-címét az Európai Unió tagállamain belül, vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti.
A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. E weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy
–  kiértékelje, hogyan használta a felhasználó a honlapot,
–  a weboldal üzemeltetőjének a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen,
–  a weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen.
A Google Analytics keretein belül a felhasználó böngészője által továbbított IP-címet nem vezeti össze a Google más adataival. A cookie-k tárolását a felhasználó a böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja.
Ebben az esetben azonban előfordulhat, hogy ennek a honlapnak nem minden funkciója lesz teljes körűen használható. Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, a felhasználó weboldal-használattal kapcsolatos adatait, beleértve az IP-címet is, ha a felhasználó letölti és telepíti az alábbi böngésző plugint:  https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu

7.) Az adatkezelő adatai, elérhetősége

 • Név: Ocean Sailing SE
 • Cím: 1046 Budapest, Regős u. 4.
 • Bejegyzés: 15.310 nyilvántartási szám, és 13.Pk.60.467/2013/7
 • A bejegyző bíróság megnevezése: Fővárosi Törvényszék
 • Adószám: 18518296-1-43
 • Telefon: Méder Áron, elnök  +36 20 273 8423
 • Email: oceansailingse@gmail.com

IV.  Az érintettek jogai és kötelezettségei

Az Érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről (Infotv. 14. §), valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését az adatfelvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő útján.
Az Érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt adatairól (Infotv. 15. §), az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.
Az Érintett az Egyesülettől bármikor írásban, az Egyesület címére küldött ajánlott vagy tértivevényes-ajánlott levélben, illetve a oceansailingse@gmail.com címre küldött e-mailben tájékoztatást kérhet. A levélben küldött tájékoztatáskérést az Egyesület akkor tekinti hitelesnek, ha a megküldött kérelem alapján a felhasználó egyértelműen beazonosítható. E-mailben küldött tájékoztatáskérést az Egyesület csak akkor tekint hitelesnek, ha azt a felhasználó regisztrált e-mail címéről küldik. A tájékoztatáskérés kiterjedhet a felhasználónak az Egyesület által kezelt adataira, azok forrására, az adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges adatfeldolgozók nevére és címére, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint a személyes adatoknak továbbítása esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg felhasználó adatait.
Az Egyesület a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben az adatkezelő költségtérítést állapíthat meg.
Az Egyesület a személyes adatot törli (Infotv. 17. §), ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.
Az Egyesület a helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az Érintett jogos érdekét nem sérti (Infotv. 18. §(1))
Az Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen (Infotv. 21. §), ha

 • a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
 • a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
 • a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

Az Egyesület – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.
Amennyiben a tiltakozás indokolt, az Egyesület az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
Amennyiben az Érintett az Egyesület meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat. Az Egyesület az érintett adatát nem törölheti, ha azt az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az Egyesületegyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.
Az Érintett a jogainak megsértése esetén az Egyesület ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el (Infotv. 22. § (1)). A pert az érintett – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja. (Infotv. 22. § (3)).

V.  Kártérítés, sérelemdíj, jogorvoslat

1.) Kártérítés és sérelemdíj – a 2011. évi CXII. törvény 23. § alapján

Ha az adatkezelő az Érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Ha az adatkezelő az Érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.
Az Érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért és az adatkezelő köteles megfizetni az érintettnek az adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is. Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az Érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.
Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.
2.) Jogorvoslat – jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

 • Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
 • Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
 • Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
 • Telefon: +36 (1) 391-1400
 • Fax: +36 (1) 391-1410
 • Honlap: http://naih.hu

Az Érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el (Infotv. 22. § (1)). A pert az Érintett – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja. (Infotv. 22. § (3)).

Az Ocean Sailing SE adatkezelési tájékoztatója (letölthető)

Az Ocean Sailing SE adatkezelési tájékoztatója és hozzájáruló nyilatkozata (letölthető)